HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile - PUBG - Knives out : Chế độ phá game - terminator

3 ratings | 42 views
Battleground mobile - PUBG - Knives out : Chế độ phá game - terminator Link hướng dẫn tải game : https://youtu.be/Yu3FdZUvmuE Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Group kiếm người chơi cùng : https://www.facebook.com/groups/1988962444658244 Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Zack Ashera (3 months ago)
Ê cái này pc vào là nó bị treo logo với văng ra phải làm sao
Zack Ashera (3 months ago)
Giải Trí Phổ Biến sorry nhầm
Zack Ashera (3 months ago)
Là sao
Tèo Gaming (3 months ago)
tải ter 1 không bị treo đâu bạn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.