HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile - PUBG - Knives out : Hướng dẫn Đăng ký nick 163 - termiantor

5 ratings | 269 views
Battleground mobile - PUBG - Knives out : Hướng dẫn Đăng ký nick 163 - termiantor Link hướng dẫn tải game : https://youtu.be/Yu3FdZUvmuE Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Group kiếm người chơi cùng : https://www.facebook.com/groups/1988962444658244 Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Cường Bê (3 months ago)
thanh niên :v
Tèo Gaming (3 months ago)
ké ké . :D nhiều người hỏi qá nên làm cho ogjn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.