HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Ken

Tìm Hiểu Nghề Làm GAME ONLINE #1

4 ratings | 137 views
Tổng quan về nghề làm game online Phần 1: Khái quát lịch sử, các vị trí công việc trong nghề làm game online Phần 2: Công việc Vận Hành Game Online Phần 3: Dự đoán tương lai của ngành game
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (6)
nguyen tam (3 months ago)
wtf cái ảnh desktop @@
Rouys (3 months ago)
ken ơi , làm sao để đưa video của mình lên top , mà ai cũng có thể bk vậy
Ken (3 months ago)
Rouys cái này mình ko thể tự đưa lên đâu bạn. Youtube có thuật toán để xử lý riêng mình ko rành lắm. nhưng nếu kênh của bạn nhiều ng đk thì sẽ nhiều ng thấy thông báo clip của bạn. qua đó sẽ nhiều ng vào xem. khi lượt xem càng cao thì sẽ dc phổ biến trên ytb và cứ thế nhiều ng xem hơn
Long Jerry (3 months ago)
A ken cho e đi theo a học hỏi với 😳
Long Jerry (2 months ago)
Ken 😜😜
Ken (3 months ago)
Long Duong hehe nếu bạn thích tớ sẵn lòng

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.