HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile - PUBG : Tèo Tập lái mô tô - terminator 1

1 ratings | 37 views
Battleground mobile - PUBG : Tèo Tập lái mô tô - terminator 1 Link hướng dẫn tải game : https://youtu.be/Yu3FdZUvmuE Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
_-Miden-_ (4 months ago)
anh ơi chỉ em cách chỉnh ngôn ngữ đi anh ơi
Tèo Gaming (4 months ago)
Ở phần chọn sever . có hình quả cầu hình lưới đấy em . từ từ vào game . lúc vừa quét xong nó hiện chọn ngôn ngữ ở ngoài đấy

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.