HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile PUBG : Bao nhiêu đạn cho đủ nhỉ - terminator 1

2 ratings | 58 views
Battleground mobile PUBG : Bao nhiêu đạn cho đủ nhỉ - terminator 1 Link hướng dẫn tải game : https://www.youtube.com/watch?v=piYQ2IUqjmc Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Big Falcon (4 months ago)
Sao bạn chs toàn màn hình hay v, chỉ vs
Tèo Gaming (4 months ago)
nó như ứng dụng mà
Hieu Nguyen (4 months ago)
Xem bản đồ là ấn j nhỉ a
Tèo Gaming (4 months ago)
Nhấn M nha bạn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.