HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Ken

Game Mới Conqueror's Blade #1

2 ratings | 98 views
Trang chủ: https://www.conquerorsblade.com Link tải game: https://www.conquerorsblade.com/download ------- Game rất đẹp, mới chơi 30p và thấy cuốn hút hấp dẫn cực kỳ, anh em cùng chơi và giao lưu hí ^^
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (5)
ti gamer (1 month ago)
ban oi minh download bi loi connect timeout la gi vay
ti gamer (1 month ago)
video thi ok nhung ban noi lon chut va ro hon nha
Linh Youtube (2 months ago)
thích mấy cái ảnh nền đó wa~
Linh Youtube (2 months ago)
lúc nào mở lên cũng có ảnh nền máy tính độc đáo của ken =))
Ken (2 months ago)
=)) cám ơn bạn đã ủng hộ

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.