HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile - PUBG - Knives out : Shipper giao hàng tận nhà -terminator

2 ratings | 37 views
Battleground mobile - PUBG - Knives out : Shipper giao hàng tận nhà -terminator Link hướng dẫn tải game : https://youtu.be/Yu3FdZUvmuE Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Group kiếm người chơi cùng : https://www.facebook.com/groups/1988962444658244 Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
phan hải (3 months ago)
anh ơi vừa chạy vừa xem đằng sau ăn kỉu j v
Tèo Gaming (3 months ago)
nhấn ALT rồi qay chuột thôi bạn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.