HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Tèo Gaming

Battleground mobile - PUBG : giết được Khựa hack cảm thấy hả dạ - terminator 1

10 ratings | 566 views
Battleground mobile - PUBG : giết được Khựa hack cảm thấy hả dạ - terminator 1 Link hướng dẫn tải game : https://youtu.be/Yu3FdZUvmuE Link hướng dẫn giảm lag https://www.youtube.com/watch?v=BKs0-xhyJoY Link tải game http://hy.163.com/ Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !! nhóm cho ae tìm người chơi : https://www.facebook.com/groups/knivesoutpc/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Big Falcon (4 months ago)
Giảm ping kiểu j còn 5x v bạn, bày mình vs
Tèo Gaming (4 months ago)
bạn vào video của mình có video hướng dẫn giảm lag cho game ấy :) Thấy hay nhớ sub kênh nhse bạn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.