Home
Videos uploaded by user “Vũ Tiến Đạt”
11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Toàn Đạc điện tử
 
36:06
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử. * Chú ý: - Dùng NOVA TDN 4.0 (Chạy trên nền auto cad R14), khi dùng lệnh "CDTEP" có nghĩa là bug các điểm từ file máy toàn đạc điện tử lên bản vẽ hay còn gọi là các điểm cao trình thì để nguyên dạng lần lượt là Fcode X Y Z. - Dùng NOVA TDN 2004 (Chạy trên nền auto cad 2004 2005) khi dùng lệnh "CDTEP" có nghĩa là bug các điểm từ file máy toàn đạc điện tử lên bản vẽ hay còn gọi là các điểm cao trình thì để dạng lần lượt là Fcode Y X Z. * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 12306 Vũ Tiến Đạt
Rải điểm đo lên autocad.
 
03:04
File SDR được trút từ máy topcon ES-105.
Views: 1993 Vũ Tiến Đạt
9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang
 
22:20
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 4237 Vũ Tiến Đạt
2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA
 
15:22
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e Tổng hợp video của anh Khánh mình tổng hợp được. Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA. Liên hệ Gmail: [email protected] nếu gặp khó khăn, hiện tại KhanhNguyễn mình không liên hệ được cho nên cũng gặp nhiều khó khăn. Các bạn thông cảm. Lưu ý ctrl + O load mẫu cad + bảng biểu luôn. Đỡ phải cài lại khi làm công trình hay bản cad khác. - Khóa NOVA: http://www.mediafire.com/download/n29fcmkuq3oz32h/4_Khoa.zip * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 7408 Vũ Tiến Đạt
5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc kẻ đường đỏ
 
13:32
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 7107 Vũ Tiến Đạt
Tính Bốc Xúc Than, Đất Đá Bằng HSMO.
 
09:48
HD nhanh cách sử sụng HSMO. Tính Bốc Xúc Than, Đất Đá Bằng HSMO.
Views: 1021 Vũ Tiến Đạt
8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA
 
06:23
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA. * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 1653 Vũ Tiến Đạt
6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA
 
20:35
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 3919 Vũ Tiến Đạt
3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ
 
17:43
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 11788 Vũ Tiến Đạt
7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA
 
09:08
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 1659 Vũ Tiến Đạt
12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy
 
43:47
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy. * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 3189 Vũ Tiến Đạt
4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang
 
06:51
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 1191 Vũ Tiến Đạt
10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN
 
13:08
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 1284 Vũ Tiến Đạt
Đo diện tích 3D trên Autocad
 
04:45
Chào các bạn, mình sẽ hương dân các bạn tính diên tích 3d 1 khu đât, mà trên đó ta cân biêt chính xác diên tích trông hoa, trông cỏ là bao nhiêu, bình thương ta nghĩ cư đo bao quanh khu trông vào rôi lên autocad đo thu công băng lênh li hay aa là đươc nhưng không phải đây chỉ là diên tích 2d trên 1 măt phăng mà thôi không đúng, vì ngoai thưc tê chô nôi chô nõn địa hình không phăng? cho nên bài toán đăt ra là làm sao tính đươc đúng diên tích của sô hoa, sô' cỏ đã trông`?
Views: 203 Vũ Tiến Đạt
Tìm và sửa lỗi nối thửa Famis
 
05:08
Tìm và sửa lỗi nối thửa Famis
Views: 386 Vũ Tiến Đạt
Trắc Địa Vẽ địa vật trên Google earth không phải đi đo lại
 
06:47
- CÁc phần mềm liên quan: Global Mapper 16; Google earth; Autocad... - Link download: Các bạn có thể lên google searth, chúc thành công!
Views: 1040 Vũ Tiến Đạt
Lệnh ẩn đối tượng trên bản vẽ.
 
00:43
Lệnh ẩn đối tượng trên bản vẽ.
Views: 2014 Vũ Tiến Đạt
1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang
 
04:20
- Link download tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/download/0zqy01jgb264v7e 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang. - Link download mẫu bảng biểu: http://www.mediafire.com/download/msquz8h5oy8l79v/Mau_bb_NOVA.zip - Khóa NOVA: http://www.mediafire.com/download/n29fcmkuq3oz32h/4_Khoa.zip * Xem các video khác tại: - 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang: https://youtu.be/79QpmDjwwkY - 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA: https://youtu.be/nOCHIKvVTx4 - 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ: https://youtu.be/JZ8MDyFkglw - 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang: https://youtu.be/LLG9JFwEb8E - 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do: https://youtu.be/qQQTMpuW82g - 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/JwtX74MbtLE - 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA: https://youtu.be/-Q7T1F-Sdsg - 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA: https://youtu.be/4qzzrhvu7Nw - 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang : https://youtu.be/dOEZn1-BDCg - 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN: https://youtu.be/er7_E1BS8YY - 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử: https://youtu.be/o9wwcHp8Q3U - 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy: https://youtu.be/D2f0SEZlyM4
Views: 3166 Vũ Tiến Đạt
Thêm điểm địa hình trên Autocad 2007
 
08:49
Thêm điểm địa hình trên Autocad 2007. Video lưu trữ cho các sinh viên!
Views: 51 Vũ Tiến Đạt
EDIT SURFACES CIVIL 3D
 
02:56
1...5 END!
Views: 20 Vũ Tiến Đạt
San Nền 2005 trên Autocad 2004 2005.
 
04:34
HD sử dụng nhanh PM san nền của KS Vo Trieu Hai - 0913 452 676. Link download: http://www.mediafire.com/download/jobk96aaq9esmlj/SN+2005+full+crack.zip
Views: 242 Vũ Tiến Đạt
Trích Lục Hảo LẮk
 
04:51
Trích Lục Hảo LẮk cái này cho hảo lắk
Views: 25 Vũ Tiến Đạt
Tính Nạo Vét Giữa 2 Mô Hình - Mặt Cắt - Civil 3D(Data Lưu Trữ)
 
15:37
Tính Nạo Vét Giữa 2 Mô Hình - Mặt Cắt - Civil 3D(Data Lưu Trữ) - Nội Bộ.
Views: 10 Vũ Tiến Đạt
CF Đột Kích Code hunter hệ thống chiếm đoạt tài sản tinh vi của VTC GAME
 
02:03
Sau vài vụ khóa TK vô lý và chủ tài khoản may mắn có được bằng chứng để minh oan. Hôm nay tạm kết Code hunter hệ thống chiếm đoạt tài sản tinh vi của VTC GAME. Không còn lời nào để nói, quá cạn lời.
Views: 984 Vũ Tiến Đạt
THẦN KIẾM 3D SOHAGAME
 
02:28
SẨM PHẨM GAME MOBILE THẦN KIẾM 3D DO NHÀ PHÁT HÀNH SOHA GAME SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI. ANDROID VÀ IOS.
Views: 2841 Vũ Tiến Đạt
TÍNH NẠO VÉT - MC LUỒNG - ĐIỂN HÌNH - Civil 3D(Data Lưu Trữ)
 
18:46
TÍNH NẠO VÉT - MC LUỒNG - ĐIỂN HÌNH - Civil 3D(Data Lưu Trữ) - NỘI BỘ
Views: 30 Vũ Tiến Đạt
Đông Phương Bất Bại 3D Mobile Joygame 2015 in China
 
17:23
Đông Phương Bất Bại 3D Mobile Joygame 2015 in China. PC: Xem dùng tổ hợp phím Alt+Ctrl+Phím xang trái.
Views: 237 Vũ Tiến Đạt
Cảm Hứng 3z CFVN Từ Nữ Game Thủ BichNhung
 
10:09
Cảm Hứng 3z CFVN Từ Nữ Game Thủ BichNhung. À còn cái repplay R93T2 tý úp. Mà youtube không có up đuôi AVI nên xem mp4 thôi màn giật giật ý?
Views: 131 Vũ Tiến Đạt
Chùa Cao K5
 
00:38
Views: 12 Vũ Tiến Đạt
KL TALUY
 
10:02
Views: 46 Vũ Tiến Đạt
ky niem tuoi hoc tro
 
07:53
không vó gì kỉ niệm tuổi học trò
Views: 104 Vũ Tiến Đạt
01/04/2015 Đột Kích Tặng Sét RED DRAGON Vĩnh Viễn
 
00:37
01/04/2015 Đột Kích Tặng Sét RED DRAGON Vĩnh Viễn. Liệu đây có phải cá T4, chúng ta hãy cùng chờ xem?
Views: 181 Vũ Tiến Đạt
Cảm Hứng R93T2 CFVN Từ Nữ Game Thủ BichNhung
 
12:04
Cảm Hứng R93T2 CFVN Từ Nữ Game Thủ BichNhung chơi bên số nên không được mịn
Views: 446 Vũ Tiến Đạt
Crossfire 25-03-2015 12-09-51 CH
 
00:03
------------------------------ Recording software: Bandicam (https://www.bandicam.com)
LINE nhận thưởng event!
 
02:08
LINE nhận thưởng event! sau nhiều lần bị troll thì lần này line đã gửi mã vào email.
Views: 13 Vũ Tiến Đạt
hack băng thông Dcom by halongvip
 
01:39
Hack Băng thông T7/2014. Liên Hệ: [email protected] Chi Tiết: https://www.youtube.com/watch?v=F4ZONRe5v1o Hack băng thông gửi cho mấy bạn bị mạng bóp ghẹt xuống 15kb/s của nhà mạng quân đội viettel và nhân viên viettel! Video này hack trên dcom MF190s các Dcom khác khi connected mạng thì sẽ không chuyển được mạng giửa 2G và 3G cho nên các bạn sẽ phải sử dụng tool auto Dcom v2.4 này thì mới chuyển được mạng sau khi connect dưới góc phải màn hình. Link 1: https://libertagia.com/halongvip Link 2: http://kenh76.vn/tool-auto-dcom-v2-4-phan-mem-hack-bang-thong-dcom-3g-viettel.html
Views: 49 Vũ Tiến Đạt
gg
 
02:02
gg
Views: 24 Vũ Tiến Đạt
Đang trích lục thửa đất thì gặp nhân viên TGDĐ
 
10:49
Đang trích lục thửa đất thì gặp nhân viên TGDĐ.
Views: 347 Vũ Tiến Đạt
Băng thông gấp 10 lần bình thường
 
09:23
Cải thiện đc 10 lần mạng 3g hết 500Mb đầu gói mimax
Views: 205 Vũ Tiến Đạt

 • Secret Shortcuts to Pubg Battle Points Only the Experts Know About

  Top Pubg Battle Points Choices 

  If you take some time to figure value-for-money, youre able to actually improve how much you spend. In the end, youll have to make a decision as to what you think is most important. Since its about punching! Then theres Battle Points, thats the currency ostensibly utilised to acquire cosmetic products. Though this way pubg battlegrounds isnt the least expensive way to get Battle Points, it can be useful when you desire a couple more BP but dont have the opportunity to play another game. If you are aware of how to earn more battle points easily, this wont be much issue for you. By aiming to enhance these 3 elements each game, you will realize that you become more Battle Points per match.
  The effect of the punches, the kind of the animations, and the total character design are all exact pubg crates fitting for a Nintendo game and greatly help determine the atmosphere of the game. Therefore you need to consider whether this ability is suitable for you. Then you just have to cheese level two.
  Bear in mind, loot box prices will increase after every purchase till they reset at the conclusion of the week. Reward Crate prices vary based on when theyre purchased. Finally, you wish to obtain items which have a high BP value but an inexpensive dollar value. You need to know the worth of the items which youre buying pubg fast to guarantee you receive the very best value for money. This currency isnt needed to delight in PUBG and you need to only farm credits if you truly wish to unlock certain cosmetics.
  When it has to do with armor, it seems that levels arent as necessarily as essential as durability. Level 1 armor pubg roulette with a tall durability is the most likely still superior than level 3 armor with a minimal durability. To the contrary, even in the event that you die early but you can kill many enemies, its still true that you make a fair amount of battle points. Just avoid doing this when there are many enemies coming from other directions. Once on the ground, you are going to want to gear up. You dont always have to rush right to the ground. You may lay your hands on patch notes to secure more sophisticated info on that.
  Choosing Pubg Battle Points

  When you type your username, youll be taken to next step at which you should fill the boxes. The Finances screen grants you the chance to deal with your finances. The Training pubg showcase screen provides you a chance to train your players. It isnt the ideal co-op split screen in the Earth, but its among the ideal co-op games available at a GameStop today.
  The game was noted throughout the community as extremely buggy, and a very long way from completion. Fighting games arent usually overflowing with story, and when its the pubg free quality tends to deteriorate. Its always fresh and can help you to increase your game play in every manner! Players now have the choice to adjust their first-person field-of-view. Even new players may use the tool with no issues or errors. They still buy this crate with Battle Points, but pubg coinflip they must also open it with a key that costs $2.50. When there is another player close by, attempt to steer away from him while locating a home to enter.